Archief 2017

SCP-rapport toont keerzijde sterke Defensiecultuur

 

Nieuwsbericht | 13-01-2017 | 14:41

 

Minderheidsgroepen hebben door de saamhorige cultuur waarin het team centraal staat bij Defensie vaak te maken met ongewenst gedrag als roddelen, pesten, ongewenste seksuele aandacht en stereotype 'grappen'. Toch voelen mensen uit deze groepen zich tevreden en verbonden met de organisatie.

Ze zijn geen voorstander van een voorkeursbehandeling, net als de overige medewerkers.

 

Het is de belangrijkste conclusie die het Sociaal en Cultureel Planbureau trekt in het rapport 'Grenzen aan de eenheid'.

Het onderzoek werd op verzoek van Defensie uitgevoerd. De medewerkers van Defensie waarderen de cultuur, maar deze organisatievorm bevordert wel de uitsluiting van degenen die afwijken van de norm.

 

Gewaardeerd en gerespecteerd

"Defensie wil sinds jaar en dag een inclusieve organisatie zijn, waarin al haar werknemers zich betrokken, gewaardeerd en gerespecteerd voelen om wie ze zijn en wat ze bijdragen aan de Defensiedoelstellingen", licht minister Jeanine Hennis-Plasschaert vandaag toe in een brief aan de Kamer. "Het is daarom belangrijk om regelmatig te onderzoeken of dat ook het geval is.” Ze onderstreept in de brief het belang van diversiteit. "

Het ondersteunt de operationele inzet, bevordert de vulling van de organisatie en beïnvloedt de cultuur positief."

 

 

Vrouwen

Het SCP heeft op 3 manieren onderzoek gedaan. Ruim 2.600 medewerkers vulden een vragenlijst in. Ook zijn uitgebreide gesprekken gevoerd met vrouwen, mensen met een andere seksuele geaardheid (LHBT’ers) en medewerkers van verschillende etnische en culturele achtergronden. Als laatste zijn deze resultaten besproken met de netwerken van Defensie die opkomen voor minderheden.

 

Voortdurende aandacht

De minister concludeert dat Defensie zich in de toekomst moet richten op het verder verhogen van het inclusiviteitsbewustzijn onder alle medewerkers, onder wie zeker ook de leidinggevenden. Het onderwerp vraagt om voortdurende aandacht, mede vanwege de jaarlijkse instroom van grote groepen nieuwe medewerkers. Defensie werkt de komende maanden aan een plan van aanpak, dat nog voor het zomerreces naar de Kamer gaat.

 

Klik hier voor meer info

 

Bron: Ministerie van Defensie.

Hoe groot is ons leger?

NOS op3 Gepubliceerd op

22 feb. 2017

Defensie heeft een hoop bezuinigingen achter de rug en vraagt, met de verkiezingen in aantocht, om meer geld.

Maar wat hebben we eigenlijk aan oorlogsmaterieel?

 

Video: Jaaroverzicht Defensie 2016

 

Bekijk het 8 minuten durende jaaroverzicht voor een indruk van de missies en het andere Defensiewerk in binnen –en buitenland.

Nieuwsbericht:

Video: het verhaal van Defensie

 

Defensie beschermt wat ons dierbaar is

 

Wij zijn Defensie. Onmisbaar in een wereld vol onrust. We beschermen wat ons Nederlanders dierbaar is.

We strijden voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Omdat we er van overtuigd zijn dat ieder mens dat verdient. Dat is onze missie en daarvoor gaan we op missie.

 

Werken bij Defensie is voor velen van ons een levenskeuze omdat we iets willen betekenen voor ons land.

Een keuze met impact, ook voor onze familie en vrienden. We zijn gewone mensen. Maar als het er op aankomt, riskeren we desnoods ons leven.

 

Nederland is onze basis. Ons land zullen we altijd verdedigen. Het is goed voor ons koninkrijk, als andere landen stabiel zijn. Daarom werken wij in Nederland maar ook ver over de grens aan vrede, vrijheid en veiligheid. Onze vrijheid begint immers bij die van een ander.

 

De krijgsmacht komt in actie als meer nodig is dan praten alleen. Het liefst helpen we oorlog, conflict en onrecht te voorkomen. Dat doen we als het kan geweldloos maar als het moet grijpen we in met alle kracht die nodig is. Want soms is het noodzakelijk om woorden kracht bij te zetten. Dan vechten we voor vrede en brengen rust waar onrust heerst.

Waar het rustig is, beschermen we die rust. Bij rampen en nood, bieden we hulp.

 

We kunnen het niet alleen. We doen dat schouder aan schouder.

Met bondgenoten uit binnen- en buitenland. We helpen elkaar.

Samen voeren we professioneel missies uit, verbonden door dezelfde missie.

 

Zolang er oorlog, onrust, conflicten, piraterij en terreur in de wereld zijn, is de krijgsmacht hard nodig. Want als wij het niet doen, wie dan wel.

 

 

Bron: Ministerie van Defensie

Defensie vervangt DAF's

door Scania's

 

Het zijn de werkpaarden van Defensie. Al sinds de jaren ’80 vormen de 4- en 10-tonner-vrachtwagens de logistieke ruggengraat van de krijgsmacht.

Maar na jaren trouwe dienst is het tijd voor deze iconen ‘om het stokje over te dragen’ aan eigentijdse krachten. Truck- en bussenfabrikant Scania gaat ze vervangen.

 

Bron: Ministerie van Defensie

Defensie zorgt voor ceremoniële aankleding Prinsjesdag

 

Nieuwsbericht | 19-09-2017 | 15:00

 

Prinsjesdag en militair ceremonieel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook vandaag ondersteunde Defensie weer groots. Voor de Koninklijke Stoet, en de organisatie er omheen, zette de krijgsmacht zo’n 2.500 mensen in.

 

 

Ereafzettingen

Langs de hele route stonden militairen. De ereafzetting van 1.305 personen bestond uit militairen van de verschillende krijgsmachtdelen, leden van de studentenweerbaarheden, 200 burgers uit Zuid- Hollend, leden van de vereniging Veteranen Platform en leden van Onze Vrijwilligers Vereniging Korps Nationale Reserve.

 

klik hier

Defensiebegroting:

extra geld voor grensbewaking en cyberveiligheid

 

Nieuwsbericht | 19-09-2017 | 15:00

 

In 2018 ontvangt het ministerie van Defensie van dit kabinet extra geld voor grensbewaking en cyberveiligheid. De Koninklijke Marechaussee krijgt volgend jaar eenmalig € 2,2 miljoen. Vanaf 2019 wordt dit € 23,4 miljoen extra per jaar. Verder investeert het kabinet in 2018 in het bestrijden van cyberspionage en –sabotage.

De Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst krijgt hiervoor € 8 miljoen per jaar.

 

klik hier

 

 

Aandacht voor integriteitsschending bij Defensie blijft nodig

Nieuwsbericht | 02-05-2017 | 11:00

 

"Het versterken van de morele fitheid is een serieuze zaak. Hoewel Defensie op de goede weg zit, verdient dit onze blijvende aandacht." Dat schrijft secretaris-generaal Wim Geerts in het vandaag verschenen Jaarverslag Integriteit Defensie 2016

 

 

De hoogste ambtenaar van Defensie hecht grote waarde aan handhaving en aandacht voor preventie van integriteitsschendingen. “De cijfers in dit rapport zijn geen reden tot zorg, maar wel tot verbetering", zegt hij.

Volgens die cijfers is het aantal ontslagen ambtenaren bij Defensie, op grond van een ernstige integriteitsschending, vorig jaar gedaald naar 69. In 2015 waren het er nog 115. Het aantal berispte ambtenaren verminderde ook: van 101 in 2015 naar 71 vorig jaar.

Wel werden vorig jaar 17 ambtenaren op grond van integriteitskwesties overgeplaatst, tegen 9 in 2015.

Dat jaar was het bovendien noodzakelijk tegen 90 medewerkers maatregelen te nemen. In 2016 waren het er 78. Volgens Directeur Centrale Organisatie Integriteit Defensie Claire Zalm zeggen deze cijfers niet alles. “Het gaat er niet zozeer om hoeveel meldingen binnenkomen of hoeveel daadwerkelijke integriteitsschendingen er zijn, veel belangrijker is wat je ermee doet.”

 

Ervaringen

Steeds meer opleidingen besteden aandacht aan integriteit. Veel leidinggevenden benutten preventieve instrumenten en leren van elkaars ervaringen in de zogenoemde morele beraden.

Er gebeurde vorig jaar meer op het gebied van integriteit. Er verschenen nieuwe brochures en risicoprofielen. Het merendeel van de Defensieonderdelen beschikt inmiddels over eigen dilemmakaarten op grond waarvan het personeel met elkaar in gesprek gaat. Ook het feit dat Defensie actief cijfers naar buiten brengt draagt bij aan openheid, en bewustwording.

 

Afspiegeling van de samenleving

Claire Zalm vindt de integriteit bij Defensie niet iets om je zorgen over te maken. Volgens haar is het juist heel goed dat mensen (vermoedens van) integriteitsschendingen melden. "Defensiemedewerkers zijn een afspiegeling van de samenleving en daarin handelen mensen nou eenmaal niet altijd moreel juist. Sommigen doen dat bewust, anderen onbewust. Overigens komt het ook voor dat een vermoeden wordt gemeld, maar er niets aan de hand blijkt te zijn."

 

 

Download 'Jaarverslag Integriteit Defensie 2016'

 

 

Bron: Ministerie van Defensie

Duits-Nederlands Legerkorps jaar lang overal ter wereld inzetbaar

Nieuwsbericht | 01-07-2017 | 08:00

 

 

Het 1e Duits-Nederlandse legerkorps staat vanaf vandaag voor een jaar stand-by. Het komt in actie als de NAVO een Joint Task-Force Headquarters (Land) nodig heeft om waar ook ter wereld een missie uit te voeren.

 

Het Münsterse hoofdkwartier heeft zich gedurende 2 jaar voorbereid op deze rol. Begin april vond een NAVO-certificering plaats tijdens de oefening Trident Jaguar in Stavanger in Noorwegen. Daar werd de kwalificatie 'excellent' toegekend en de beoordelaars merkten op dat doorgaans de NAVO-standaard wordt gevolgd, maar er soms ook nieuwe standaarden worden gezet.

 

Energie, tijd en toewijding

Op de Prins Claus Kazerne in Münster sprak commandant van het hoofdkwartier luitenant-generaal Michiel van der Laan zijn waardering uit aan het adres van de multinationale staf. Die stak veel energie, tijd en toewijding in de voorbereiding op de nieuwe rol.

 

"Vanaf 1 juli moeten we er rekening mee houden te worden ingezet waar en wanneer de NAVO dat nodig acht. In de JTFHQ(L)-rol commanderen we niet alleen landstrijdkrachten maar coördineren we ook de inzet van marine, luchtmacht en special operations forces. Ik ben er van overtuigd dat we het vertrouwen van de NAVO bij een eventuele inzet absoluut waard zijn", aldus Van der Laan.

 

Cyber warfare

Hij voegde daar aan toe: "We zijn in eerste instantie een oorlogvoerend hoofdkwartier maar moeten ons er in elk scenario van bewust blijven dat de zogenoemde comprehensive approach, een nauwe samenwerking tussen diplomatie, internationale en non-gouvernementele organisaties, onverkort van toepassing blijft om conflicten duurzaam op te lossen.

We zullen ook gegarandeerd met cyber warfare- en gender-aspecten geconfronteerd worden."

Disclaimer Copyright © GG&T 2015 All Rights Reserved